Advokát Mgr. Barbara Wilczková

Vítám Vás na stránkách mé advokátní kanceláře.

Jako samostatný advokát poskytuji svým klientům právní služby ve všech oblastech práva, především se zaměřuji zejména na trestní právo, občanské právo, rodinné právo a správní právo.
Při své advokátní praxi se řídím právním řádem České republiky, zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, vždy kladu důraz na principy efektivity, mlčenlivosti a profesionality.
S ohledem na mojí velice dobrou znalost polštiny jsem schopna a připravena poskytovat právní služby v oblasti českého práva v polském jazyce, popřípadně svým klientům mohu zprostředkovat kontakty a komunikaci s polskými advokáty, případně v kontaktu s polskými úřady či institucemi.
Vyjma právního zastoupení v řízeních před soudy, orgány činnými v trestním řízení či správními orgány, jako advokát sepisuji právní anylýzy a právní rozbory, případně mohu posloužit právním poradenstvím a konzultacemi.
Má advokátní kancelář se nachází v centru Ostravy, na proslulé Stodolní ulici, po vzájemné dohodě jsem samozřejmě schopna si s klientem dohodnou schůzku i mimo prostory mé advokátní kanceláře.