Občanské právo

V oblasti občanského práva svým klientům poskytuji následující právní služby:

  • sepis smluv týkajících se nemovitostí – kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy, sepis návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí a v souvislosti s tímto poskytuji možnost advokátní úschovy finančních prostředků a listin
  • právní zastoupení před soudy všech instancí, včetně sepisu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR
  • právní zastoupení v řízeních o ochranu osobnosti ( zásahy do osobnostních práv – života, zdraví, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromého života – návrhy na uložení povinnosti upuštení od dalších zásahů, odstranění následků, omluvy, přiměřeného zadostiučinění -tzv. nemajtková újma)
  • právní zastoupení v řízeních o náhradu škody
  • právní zastoupení ve všech jiných oblastech občanského práva ( vymáhání pohledávek, vymáhání bezdůvodného obohacení, řešení sousedkých sporů, nájemní a podnájemní vztahy, určení vlastnictví atd.)